Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

Information om NTUAS
(Norwich Terrier Upper Airway Syndrome)

 

Under 90-talet uppmärksammades det allt mer av uppfödare, ägare och
domare att det fanns individer i rasen som hade ökade andningsljud, de
lät trånga och kunde ha svårt att andas vid stress eller värme. En del av
dem kom till veterinärer som bland annat kunde se att deras svalgfickor
(laryngeal fickor) var inåtbuktande (everterade) och därmed skapade en
mindre öppning för luften ner till luftstrupen.
Några var så grava att de avlivades, ibland redan som små valpar, andra
opererades och blev bättre men inte alla blev ens efter operationen
besvärsfria.                                                                                                                                                                

I en del länder började man titta ner i svalget med fiberendoskop
(s k laryngoskopering) mer metodiskt på de hundar som hade problem
och i Schweiz inleddes en i individantal omfattande undersökning
(130 norwichterrier) som sedan ledde till avhandling* (tyskspråkig)
klar 2006. Man tittade på olika parametrar i svalg och struphuvud och
skapade bedömnings kriterier jämfört med referensgruppen (den av
sjukdomen inte drabbade men väldigt närbesläktade norfolkterriern)
för vad som ansågs normalt(A), på gränsen (B),
lindrigt (C), måttligt (D) och gravt (E).                                                                                                                                                                                                         
I Denna utvärdering ingick inte bara de tidigare uppmärksammade
svalgfickorna, utan många anatomiska delar av svalget
(se exempel på en utvärdering som bilaga).
Uppfödare i f a Schweiz, Tyskland och Österrike började därefter åka
dit för att få sina potentiella avelsdjur bedömda och man har tills nu
vid veterinärfakulteten på Berns universitet sövt och utvärderat mer
än 500 individer.  

Det pågår även ett större forskningsprojekt i USA och för
engelsktalande finns det på den Norwich Terrier Club of America
hemsida en länk till en bra föreläsning**.
I samarbete med den forskning som gjorts i Bern har det även
publicerats ett arbete kring en gen som man identifierat på bl.a.
norwichterrier ADAMTS3, som kan leda till hastigt igensvullet svalg
p.g.a. vätskeansamling (ödem) i vävnaden.
Där kan i förlängningen förhoppningsvis ett gentest kunna utvecklas.

        

 

SYMPTOM:

Många individer med milda (C) eller måttliga (D) förändringar vid
laryngoskopering, har inga eller endast lättare kliniska symptom,
ibland dock mer påtagliga eller förträngda
ljud när de är varma, överviktiga och/eller stressade. 
Även grava (E) hundar kan vara utan tydliga problem, men många
av dem ”låter” när de t ex sover/sniffar/hässjar, är mer ansträngda/ljudliga
vid stress och motion och kan ha det jobbigare när det är varmt.
Ljudligt snarkande, ett klibbigt ljud från svalget när man nosar, hostande
när man dricker och svårt att orka göra något en varm dag är möjliga tecken
på NTUAS. Symptomen kan variera även på den enskilda individen
p.g.a.exempelvis temperatur, stress och ålder. De mer grava fallen märks
ibland redan från 4-5 veckors ålder med påtagligt pipande/tutande andnings-
ljud på de sovande valparna.

 

PROGNOS:

Flertalet, även de med ganska tydliga NTUAS-symptom kan leva ett gott liv
trots sina ibland mycket trånga svalg. Undvikande av övervikt, stress och
ansträngning varma dagar är dock anpassningar som kan behövas.
Plötsligt uppstådda akuta andningsproblem kan vara kopplade till det ödem
som ytterligare kan förtränga ett redan trångt svalg och då kan omedelbart
uppsökande av veterinär för akut behandling med t ex kortison och
syrgas vara livräddande. Operation av lång mjuk gom och de inåtbuktande
svalgfickorna kan hjälpa på vissa, även om det ofta inte löser problemet helt
(eftersom flera strukturer i svalg och struphuvud ofta är involverade).
Ett fåtal individer har så stora problem att deras livskvalitet är för dålig och
avlivning är enda utvägen men man kan för att rädda liv på dessa göra en
tracheostomi (ett permanent hål att andas i på halsen direkt in i
luftstrupen). Ett sådant permanent ingrepp med dess skötsel och
konsekvenser är ännu mycket ovanligt här i Sverige.

 

BEKÄMPNING:

Ännu ej fastslagen arvsgång, eventuella multifaktoriella inslag till
hur NTUAS drabbar enstaka individer, i nuläget inga tillgängliga
gentester och med endast ett fåtal individer
i Sverige undersökta laryngoskopiskt - allt detta gör bekämpningen till
en utmaning. Det förenklar inte situationen att för den som vill undersöka
sin hund så finns i nuläget begränsade möjligheter.
En förhoppning är att det i framtiden skall finnas några veterinärer i Sverige
som kan utföra dessa undersökningar (laryngoskopering) på ett
standardiserats sätt så att man kan få en utvärdering gjord av filmerna
genom institutioner där denna kompetens finns exempelvis
veterinärsfakulteten på Berns universitet. Men information och en öppen
diskussion kring halsproblemen är en god början för att öka kunskapen och
därmed kunna välja bästa vägen framåt.

NTUAS-beskrivningen är skriven i samarbete
med leg vet och uppfödare Pia Hélène Welander

 

*Das Obere Luftweg-Syndrom beim Norwich Terrier,
Beschreibung der Erkrankung under der Untersuchungsmetoden,
sowie Entwicklung und Evalierung aines zuchthygienisch nutzbaren
Scoring-Schemas”   Inaugural-dissertation zur Erlangung
der Doktorwurde der Vetsuisse-Fakultät der Universitet Bern (2009)

   

 

 

 

 

Länkar:

"NTUAS" artikel av Pia-Helene Welander
"NTUAS i Finland" artikel av Ulla Grönlund & Elina Jokinen
"Hur man arbetar med NTUAS i USA" artikel av Missy Wood, Terrapin
"Om NTUAS"- info på Norwich Terrier Club of Americas hemsida
"Svalg-anatomi" Schawalder,2006

NTCA Annual Health Seminar 2017